סכומים מעודכנים מס הכנסה 2018

 

תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי

180

לשנה

סכום מזערי, סכום העולה על סכום מרבי

9,211,000

לשנה

פדיון מניה באגודה שיתופית

317,000

 

התקרה לצורך סעיף 9(21) לפקודה – פיצויי הלנת שכר

8,040

לחודש

סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה

930

לחודש

ניתן זיכוי רק על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על

 

10,600

 

לחודש

משכורת למומחה חוץ

13,200

לחודש

הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ

320

ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה

הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

320

ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה

הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר

1,770

לחודש

שכר דירה פטור ממס אם לא עלה על

5,030

לחודש

שכר דירה החייב במס בשיעור של 10%

אין תקרה מ- 1.1.2003

תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 ליחיד:

ליחיד:

לזוג:

 

 

167,000

268,000

 

 

 

לשנה

לשנה

הכנסת עיוור ונכה 100%:

 

 

תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א)

608,400

לשנה

תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(ב)

72,960

לשנה

תקרת הכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף

300,000

לשנה

הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום אין פטור.

185-364 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 72,960 ₪.

365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 608,400 ₪ שהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.

 

 

הכנסה שאינה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(ב)):

עד 184 יום אין פטור.

185-364 יום – פטור יחסי עד לתקרה של 72,960 ₪.

365 יום או יותר – פטור יחסי עד לתקרה של 73,960 ₪ שהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.

אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף – עד לתקרה של 300,000 ₪.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

מתנות בשל קשר עסקי

תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)

 

210 לאדם

 

לשנה

הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור)

49,560 להגרלה/פרס

תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף 9(29)

97,000

לשנה

 

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2018 ואילך (בש"ח)

  • ניכויים

ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה"

 

 

תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א)

62,160

לשנה

ניכוי למעוטי הכנסה (סעיף 125ד(ב)

9,720

לשנה

ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1)

13,320

לשנה

ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2)

16,320

לשנה

פטור מרבי של 35% - סעיף 125ה לפקודה

35,196

לשנה

הוצאות לינה בארץ:

 

 

לינה שעלותה נמוכה מ- 122$

מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ- 122$, 75% מההוצאה אך לא פחות מ-

122$

 

ולא יותר מ-

208$ = (278$ X 75%)

הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:

 

 

כיבוד קל

30

לאדם באירוע

נסיעה בתחבורה ציבורית

220

לחודש

הוצאות דלק

670

לחודש

שיחות טלפון מביתו/נייד

110

לחודש

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:

 

 

1.     אם סכום ההוצאה אינו עולה על

23,600

לשנה

סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על או 80% מההוצאה, לפי הנמוך

 

2,400

 

 

2.     אם סכום ההוצאה עולה על

23,600

 

סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על

4,700

 

 

  • סכומים אחרים

תשלום חד פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים)

4,920

 

סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד

7,680

לשנה

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט)

3.48%

לשנה

תשלום "בתקופת הבחירות"

8,700

 

מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב (לשנת 2017)

 

 

מזערי

5,670

לחודש

מרבי

11,320

לחודש

סכום המחייב קטין בהגשת דוח (לשנת המס 2017)

81,220

 

עיצום כספי – סעיף 195 ב(א)

500

לחודש

עיצום כספי – סעיף 195ב(ב)

5,040

 

עיצום כספי – סעיף 195י(ב)

5,000

 

עיצום כספי – סעיף 195י(ג)

50,000

 

עיצום כספי – סעיף 195י(ד)

25,000

 

 

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2018 ואילך (בש"ח)

חוק עידוד השקעה באנרגיה

 

 

תקרת הפטור ממכירת חשמל

24,000

 

תקרה נוספת מס 10%

99,003

 

תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין

5,000

 

פטור מהגשת דו"ח:

 

 

תוספת א' – משכורת

643,000 לשנת המס 2017

תוספת ב' – הכנסה נוספת

334,000 לשנת המס 2017

תוספת ד' – הכנסת חוץ

334,000 לשנת המס 2017

תוספת ה' – ריבית

637,000 לשנת המס 2017

הכנסה מנייר ערך (מחזור)

2,500,000 לשנת המס 2017

תקנה 3(א)(6) – נכסי חוץ

1,855,000 לשנת המס 2017

תקנה 3(א)(7) – יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ

1,855,000 לשנת המס 2017

תקנה 3(א)(8) – מי שחייב במס נוסף עפ"י סעיף 121 ב

640,000 לשנת המס 2017

פטור מהגשת דוח מקוון – סעיף 131 (ב2)(4)

 

 

הכנסה ליחיד

80,510

לשנת 2017

הכנסה לזוג

 161,030

 לשנת 2017