סכומים מעודכנים 2017 קופות גמל, קרנות השתלמות, נקודות זיכוי, הטבות מס, ניכויים

  • נקודת זיכוי

נקודת זיכוי

215

לחודש


  • קופות גמל וקרנות השתלמות

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)

8,600

לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)

12,200

לחודש

סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א(ד)

167

לחודש

סעיף 45א(ה)

167

17,200

לחודש

לחודש

הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3)

8,600

לחודש

הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5)

21,500

לחודש

תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א)

8,360

לחודש

פטור מקצבה לפי סעיף 9א – 49% בין השנים 2016-2019

4,096

לחודש

סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)(2)

12,200

לחודש

"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל

5,000

לחודש

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה)

15,712

לחודש

הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי

260,000

לשנה

הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו- 9(16ב) לפקודה

18,240

לשנה

תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 3(ה3)

24,183

32,000

לחודש

לשנה

תקרה לפיצויים (סעיף 3(ה3)(1א)

2,667

לחודש

חוק הפיקוח על קופות גמל סכום צבירה מזערי

91,536

לתקופת הצבירה

סכום קצבה מזערי

4,405

לחודש

ראה גם הפקדות לקרן השתלמות 2017

  • הטבות מס

מענקים פטורים ממס לפי סעיף 9(7א)

עקב פרישה

עקב מוות

 

12,200

24,400

 

לכל שנת עבודה

לכל שנת עבודה

רצף קצבה – סעיף 9(7א)(ז1)

360,000

לשנה

משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר

177,787

לשנה

תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי –

סכום מזערי, סכום העולה על

סכום מרבי

 

180

9,184,000

 

לשנה

לשנה

פדיון מניה באגודה שיתופית

317,0000

 

התקרה לצורך סעיף 9(21) לפקודה – פיצויי הלנת שכר

8,040

לחודש

סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה

925

לחודש

ניתן זיכוי רק על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על

10,570

לחודש

 

משכורת למומחה חוץ

13,100

לחודש

הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ

320

ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה

הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר

1,770

לחודש

שכר דירה פטור ממס אם לא עלה על

5,010

לחודש

שכר דירה החייב במס בשיעור של 10%

אין תקרה

מ-1.1.2003

תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 ליחיד:

לזוג:

 

167,000

267,000

 

לשנה

לשנה

הכנסה עיוור ונכה 100%:

תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א)

תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס-סעיף 9(5)(ב)

תקרת הכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף

 

606,000

72,720

299,040

 

לשנה

לשנה

לשנה

הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום – אין פטור.

185-364 יום – פטור יחסי עד לתקרה של 72,720 ₪.

365 יום או יותר – פטור יחסי עד לתקרה של 606,000 ₪ שהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.

 

 

הכנסה שאינה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(ב)):

הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום – אין פטור.

185-364 יום – פטור יחסי עד לתקרה של 72,720 ₪.

365 יום או יותר – פטור יחסי עד לתקרה של 72,720 ₪ כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.

אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף – עד לתקרה של 299,040 ₪.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

 

 

מתנות בשל קשר עסקי

תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)

 

210 לאדם

 

לשנה

הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור)

49,320

להגרלה/פרס

תקרת הפטור למלגה אצל חוק – סעיף 9(29)

96,000

לשנה

 

  • ניכויים

ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה:

תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א)

ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 125ד(ב)

ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1)

ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2)

פטור מרבי של 35% - סעיף 125ה לפקודה

 

61,920

9,720

13,320

16,320

35,112

 

לשנה

לשנה

לשנה

לשנה

לשנה

הוצאות לינה בארץ:

לינה שעלותה נמוכה מ- 119$

לינה שעלותה גבוהה מ- 119$, 75% מההוצאות אך לא פחות מ

ולא יותר מ

 

מלוא הסכום

119$

204

 

 

 

= (272$ X 75%)

הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:

- כיבוד קל

- נסיעה בתחבורה ציבורית

- הוצאות דלק

- שיחות טלפון מביתו/נייד

 

30

220

670

110

 

לאדם לאירוע

לחודש

לחודש

לחודש

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:

1.       אם סכום ההוצאה אינו עולה על

סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על או 80% מההוצאה, לפי הנמוך.

2.       אם סכום ההוצאה על

סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על

 

23,600

2,400

 

23,600

4,700

 

לשנה

 

  • סכומים אחרים

תשלום חד-פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים)

4,920

 

סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט)

7,680

3.41%

לשנה

לשנה

תשלום "בתקופת הבחירות"

8,700

 

מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב (לשנת 2016)

מזערי

מרבי

 

5,620

11,230

 

לחודש

לחודש

סכום המחייב קטין בהגשת דוח

78,070

לשנת המס 2016

עיצום כספי – סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)

500

לחודש

פטור מהגשת דוח:

 

 

תוספת א' – משכורת

641,000

לשנת המס 2016

תוספת ב' – הכנסה נוספת

333,000

לשנת המס 2016

תוספת ד' – הכנסת חוץ

333,000

לשנת המס 2016

תוספת ה' – ריבית

636,000

לשנת המס 2016

הכנסה מנייר ערך (מחזור)

803,520

לשנת המס 2016

תקנה 3(א)(6) – נכסי חוץ

1,850,000

לשנת המס 2016

תקנה 3(א)(7) – יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ

1,850,000

לשנת המס 2016

תקנה 3(א)(8) – מי שחייב במס נוסף עפ"י סעיף 121 ב

803,520

לשנת המס 2016

פטור מהגשת דוח מקוון – סעיף 131(ב2)(4)

הכנסה ליחיד

הכנסה לזוג

 

80,270

160,550

 

לשנת 2016

לשנת 2016