סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק הפרישה – הודעת רשות המסים

סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק הפרישה – הודעת רשות המסים

סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") מעניק פטור ממס למענק הון אשר התקבל עקב פרישה או מוות עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה כפול שנות העבודה ועד לתקרה הקבועה בחוק.

למנהל ניתנה הסמכות להגדיל את הסכום הפטור עד ל- 150% מגובה המשכורת החודשית ובלבד שאין לפורש זכויות לקצבה בגין שנות המס המזכות במענק הפרישה.

בצו הרחבה אשר נחתם נקבע כי החל משנת 2008 מחויב כל מעביד בהפרשה לקצבה לעובד.

בשל כך, הוציא סמנכ"ל בכיר לשומה ובקורת, ד"ר חיים גבאי הנחיה אל פקידי השומה הקובעת כי ההגדלה בסמכות המנהל ובאישור פקיד השומה ל- 150% מגובה המשכורת החודשית תעשה באופן אוטומטי לכל מי שפרש בכפוף לתקרת הפטור אשר נקבע בסעיף 9(7א) לפקודה.

יצוין כי האמור יחול רק לגבי מי שפרש החל מיום פרסום ההנחיה כלומר ממועד שינוי כללי המנהל – דהינו מיום 25 ביולי 2010 ואילך.

לחץ כאן להודעת רשות המסים בדבר סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה