עדכון מס' 3 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010

עדכון מס' 3 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010

בעקבות תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותיקון מס' 72 לחוק בעניין הוראות המקדמה במס שבח, ולאור הניסיון אשר נצבר במתן אישורים על פי סעיף 50, הוחלט להקל תזרימית על הקבלנים בהמצאת ערובה במתן אישור פקיד השומה לפי סעיף 50 לחוק כדלקמן:

  • בקבלת אישור לפרויקט לפי סעיף 50 לחוק לכל אורך חיי תקופת הפרויקט, גובה הערובה יהא בשיעור של 1.5% משווי מחזור המכירות המשוער של הפרויקט לפני מע"מ.
  • בקבלת אישור לפרויקט לפי סעיף 50 לחוק בליווי בנקאי לכל אורך חיי הליווי, חישוב הסכום הקובע לחברה יחושב לפי שיעור של 13% מן הרווח הצפוי לפי דוח "0" הראשוני אשר הוגש לבנק.

  

לחץ כאן לעדכון מס' 3 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים