עמדה חייבת בדיווח מס' 14/2016 – תקרת מסי חוץ

עמדה מס' 14/2016 – תקרת מסי חוץ

לצורך חישוב תקרת הזיכוי בחישוב מסי החוץ אשר ניתן להכיר בישראל, יש לקחת את שיעור המס הנמוך מבין שיעור המס הקבוע בדין הפנימי או באמנה, אך בכל מקרה לא יותר מסכום מסי החוץ אשר שולם בפועל. מתן הזיכוי ייעשה בהתאם לעקרונות הבאים:

  • מסי חוץ אשר שולמו מעבר לתקרה האמורה הינם בבחינת "מס התנדבותי" (מס וולונטרי) ואינם ניתנים לזיכוי כמסי חוץ ואינם ניתנים להעברה לשנים הבאות.
  • יובהר כי במקרים בהם קיימת בדין הפנימי הזר הוראה לפיה קיימת אפשרות לנישום לבחור שלא יחול לגביו פטור ממס במדינה האחרת, אין לראות בתשלום המס הזר כ"מס התנדבותי", ובלבד ששיעור המס לא יעלה על השיעור הקבוע באמנה ושהבחירה תהא עקבית.
  • מסי חוץ אשר שולמו בפועל יכללו מסי חוץ ששולמו ואשר לא יתכן שיוחזר למשלם במדינה הזרה בדרך כלשהי (כדוגמת הזכאות לקבלת החזר הנובע מביצוע קיזוז הפסדים לאחור בחו"ל בהתאם לשיטת "carry-back" הנהוגה במדינות שונות).).

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016