עמדה חייבת בדיווח מס' 18/2016 – דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה

עמדה חייבת בדיווח מס' 18/2016 – דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה

בעל מניות תושב חוזר אשר הינו בעל שליטה בחברת משלח יד זרה שיש לה רווחים אשר הופקו או נצמחו ממשלח יד מיוחד, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים בהתאם לסעיף 75ב1(ד)(1) לפקודת מס הכנסה ולא יחול על דיבידנד כאמור פטור ממס על פי סעיף 14(ג) לפקודת מס הכנסה. דיבידנד כאמור שבהתאם לסעיף 75ב1(ד)(3) מיוחד בעת התשלום בפועל לבעל מניות תושב חוזר שאינו בעל שליטה, לא יהא פטור ממס על פי סעיף 14(ג) לפקודת מס הכסה. במקרים האמורים לעיל יחויב הדיבידנד המיוחס לתושב החוזר בשיעור מס חברות הקבוע בסעיף 1269=(א). ראה סעיף 4.2.1.5 לחוזר מס הכנסה 4/2016.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016