עמדה חייבת בדיווח מס' 22/2016 – זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי

עמדה חייבת בדיווח מס' 22/2016 – זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי

נאמנות אשר נקבע בה (בכתב הנאמנות, בכתב החרגה, במסמך הנלווה לכתב הנאמנות או בדרך כלשהיא בין בכתב ובין בעל פה) כי אדם תושב ישראל כלשהו לא יהיה נהנה עד שיתקיים תנאי מסוים (לדוגמה: בהגיעו לגיל מסוים, שינוי במצב משפחתי וכד'), לעניין סיווג הנאמנות על פי סעיף 75ה(1), יש לראות אותו תושב ישראל (שכאמור, הוחרג מחוג הנהנים) כנהנה, וכפועל יוצא מזה את הנאמנות ככזו אשר יש לה נהנה תושב ישראל – ראה סעיף 2.13 בחוזר מס הכנסה 3/2016 בנושא מיסוי נאמנויות. לעניין עמדה זאת, נוקט העמדה החייב בדיווח יהיה יוצר או הנאמן או הנהנה בהתאם לזהות מדווח הכנסות הנאמנות. כמו כן, יתרות המס יימדד על בסיס הכנסת הנאמן החייבת במס בישראל בגין הנאמנות.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016