עמדה חייבת בדיווח מס' 24/2016 – חישוב רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) במכירת מניות של חברה זרה

עמדה חייבת בדיווח מס' 24/2016 – חישוב רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) במכירת מניות של חברה זרה

בקביעת הרר"ל כהגדרת המונח בסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה, בעת מכירת מניות של חברה זרה, ייכללו בחלופה המיסויית רק "רווחים שנתחייבו במס" בישראל, כך שרווחי החברה הזרה המופקים מחוץ לישראל אינם מהווים רר"ל בהתאם לסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016