עמדה חייבת בדיווח מס' 30/2016 – מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג'

עמדה חייבת בדיווח מס' 30/2016 – מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג'

בעסקה המוצגת כמכירה של נכס או זכות כמתן שירות או אשראי, מתושב ישראל לצד שלישי (להלן: "צד ג'"), אשר לא מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים, ובמועד העסקה ישנה התחייבות (בכתב או בעל פה) לפי צד ג' ימכור את הנכס או ייתן את השירות באותם תנאים או בתנאים דומים לתושב חוץ, אשר הינו קרוב של אותו תושב ישראל שהיה צד לעסקה, או שמתקיימים בין הצדדים יחסים מיוחדים, יראו בעסקה כעסקה אשר נערכה במישרין בין תושב ישראל כאמור לבין תושב החוץ כאמור, ויחולו הוראות סעיף 85א לפקודה.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016