עמדה חייבת בדיווח מס' 05/2016 – אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי

עמדה מס' 05/2016 – אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי

חבר בני אדם אשר בבעלותו מפעל מאושר/מוטב/מועדף כמשמעות המונחים בחוק עידוד, ייחס את הניכויים בחישוב הכנסתו החייבת בהתאם להוראות סעיף 3.3 לחוזר מס הכנסה מס' 3/2006 הן להכנסתו החייבת במס מלא או מופחת והן להכנסתו הפטורה מכוח חוק עידוד. עמדה זאת תחול על הכנסה חייבת בניכוי כלל ההוצאות המותרות של הנישום על פי כל דין כאמור בסעיף 3.2.3 לחוזר האמור, כגון: הוצאות מחקר ופיתוח המותרות בניכוי מכוח סעיף 20א לפקודת מס הכנסה, הוצאות מימון וכיוצ"ב.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016