עמדות חייבות בדיווח מס הכנסה 2018

 רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2018 – מס הכנסה

רשות המסים פרסמה ביום 27 בדצמבר 2018 רשימה של 8 עמדות חייבות בדיווח נוספות לשנת המס 2018 בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

לחץ כאן להודעת רשות המסים בדבר עמדות חייבות בדיווח שנת 2018

"עמדה חייבת בדיווח" הוגדרה בפקודה - עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)      היא עומדת בניגוד לעמדה אשר פרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

(2)      יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

אדם החייב בהגשת דוח על פי סעיפים 131 ו-166 לפקודה, יפרט בדוח אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שיקבע המנהל בטופס.

על אף האמור לעיל אדם רשאי להגיש את הטופס כאמור בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח ויראו את הטופס כאילו הוגש במועד הגשת הדוח.

אדם אשר לא דיווח במועד ובאופן כאמור - יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח.

הוראות אלו לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה.

הוראות אלו יחולו רק על יחיד או חבר בני אדם, אשר הוראות פסקאות (א) או (ב) להלן חלות עליו:

(א)     הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

(ב)     הכנסתו כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים.

רשות המסים מבהירה כי ברשימה לכל מונח תהא המשמעות הקבועה לו בפקודת מס הכנסה או בחוק עידוד השקעות הון ו/או בחוק עידוד התעשייה (מסים).

לעניין שיעור המס לצורך חישוב יתרון המס יש להתחשב גם בהוראות סעיף 121ב לפקודה בדבר מס יסף כאשר רלוונטי.

יודגש כי עמדות אלו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנת המס 2016 ולעמדות החייבות בדיווח אשר פורסמו לשנת המס 2017, וכי יש לדווח בדוחות לשנת המס 2018 על כלל העמדות שפורסמו בשנים 2016-2018 למעט, עמדה 29/2016 אשר מבוטלת מדוחות לשנת המס 2017 ואילך.

יובהר, כי יתרון המס הנובע מעמדה מסוימת ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס אותן ביצע הנישום, וזאת גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים. כמו כן, יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד שיקוזז בשנים הבאות ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום ככל והוא לא קוזז בשנת המס.

להלן העמדות אשר התווספו בשנת המס 2018:

עמדה מספר 52/2018 – יתרת זכות אשר קוזזה מעלות הדירה שהועברה אל בעל מניות בחברה במסגרת הוראות המעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה.

עמדה מספר 52/2018 – חזקת ההכנסות בחברת מעטים לפי סעיף 62א לפקודת מס הכנסה.

עמדה מספר 54/2018 – הכנסת עבודה אשר מתקבלת בידי תושב חוץ בגין עבודתו בישראל.

עמדה מספר 55/2018 – אי "הפשרת" או אי ייחוס עלות מניות לעניין חישוב הרווחים אשר לא שולמו וסכום הרווחים הפסיביים או סכום ההכנסות הפסיביות לעניין סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה.

עמדה מספר 56/2018 – לא יינתן זיכוי עקיף בפירוק חברה זרה על ידי חברה ישראלית.

עמדה מספר 57/2018 – הפסד אשר מקורו בחוץ לארץ ושנוצר לתושב חוזר ותיק או עולה חדש בתקופת ההטבות.

עמדה מספר 58/2018 – הפסד הון אשר נוצר בעת מכירת נכס לאחר תקופת ההטבות בידי תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק או תושב חוזר ושמותר בקיזוז.

 

לחץ כאן לפירוט עמדות חייבות בדיווח מס הכנסה

          רשימת עמדות חייבות בדיווח מס הכנסה - 2016

          רשימת עמדות חייבות בדיווח מס הכנסה - 2017