עמדת רשות המסים בדבר הקצאת זכויות לבעלי מניות "חדשים" במהלך תקופת המגבלות הקבועה בחלק ה-2 לפקודה

עמדת רשות המסים בדבר הקצאת זכויות לבעלי מניות "חדשים" במהלך תקופת המגבלות הקבועה בחלק ה-2 לפקודה בהתאם להוראות סעיפים 104ד(1)(ג) ו- 103ג(9)(ב) לפקודה

חלק ה-2 לפקודה מעניק פטור ממס (שמשמעותו דחיית מס) לשינויי מבנה, שאף שמבחינה משפטית – פורמאלית מהווים מכירה על פי הוראות הפקודה, מבחינה מהותית אינם מהווים מכירה (מימוש כלכלי אמיתי), וזאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים).

תנאי יסודי הקבוע לכל אורכו של חלק ה-2 לפקודה הינו התנאי של המשך ההחזקה בנכסים המועברים והמשך ההחזקה בזכויות בחברה אליה הועברו הנכסים, וזאת במשך תקופה של שנתיים ממועד שינוי המבנה (להלן: "תקופת המגבלות"). תנאים אלו נועדו לבטא את השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים והם למעשה עקרון היסוד המנה את הוראות חלק ה-2 לפקודה.

יחד עם זאת, המחוקק היה ער לכך שלא ניתן לשמור על מגבלת ההחזקה בזכויות בתקופת המגבלות באופן מוחלט, ועל כן נקבעו בחלק ה-2 לפקודה מספר אירועים שאם הם מתקיימים בתקופת המגבלות לא יראו בכך פגיעה בתנאי של המשך ההחזקה בזכויות (להלן: "הדילולים האפשריים"). על פי הדין הקיים ניתן למכור 10% מהזכויות של כל אחד מבעלי הזכויות, ניתן להקצות זכויות לבעל זכויות חדש עד 20% מהון החברה לאחר ההקצאה וניתן להקצות זכויות בבורסה לניירות ערך עד ל- 49% מהון החברה לאחר ההקצאה (בפיצול ניתן להקצות למשקיע חדש ובבורסה עד 50%). יוער, כי ניתן לעשות שימוש במספר "מסלולים" של דילול ובלבד שנשמרת "מגבלת העל" לפיה לא יפחתו זכויותיהם של מי שהיו בעלי זכויות בחברה הקולטת מיד לאחר שינוי המבנה מ- 51% (בפיצול 50%) (להלן: "מגבלת העל").

חלק ניכר מהבקשות לשינוי מבנה תכליתן הינה לגייס כספים לחברות לצורך פעילותן הכלכלית בדרך של גיוס בבורסה ו/או הקצאה פרטית למשקיעים. המגבלות הקבועות בדין הקיים לגבי המשך ההחזקה בזכויות בחברות, הכוללות גם מגבלה על הקצאת מניות וזכויות למשקיעים, מהוות חסם משמעותי לביצוע שינויי מבנה שתכליתם גיוס משקיעים.

רשות המסים החליטה, כי ניתן לתת פרשנות חדשה ואפשרית להוראות חלק ה-2 הנוגעות לדילולים האפשריים. פרשנות שתתיישב עם לשון החוק הקיים ועם תכלית החקיקה כפי שפורטה לעיל, ותאפשר את "העמקת" הדילולים במקרה של הקצאות למשקיעים פרטיים תוך שמירה על מגבלת העל ועל עקרון המשך הבעלות הכלכלית בנכסים.

לחץ כאן למסמך המלא