פטור ממס שבח 2019

סכומי פטור ממס שבח לשנת 2019 בהתאם להוראת ביצוע 1/2019 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין

תשומת הלב כי תקופת המעבר הסתיימה ביום 1 בינואר 2018 והחל מיום זה נכנסו לתוקף הוראות הקבע - ראה  הרפורמה במיסוי דירות מגורים.

עם כניסת שנת המס 2019 בוצעו בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ועדכוני סכומים כפי שיפורט להלן:

 מס שבח

  • סעיף 49א(א1) – תקרת פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק

בהתאם להוראות תיקון מס' 76 לחוק החל מיום ה- 1 בינואר 2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק.

 להלן סכום תקרת הפטור לתקופה אשר בין יום 1.1.19 ועד 31.12.19 – 4,508,000 שקלים חדשים;

 סעיף 49ה' לחוק

סעיף 49ה' לחוק מאפשר מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת אשר תימכר אף היא בפטור בכפוף להוראות הסעיף. הפטור מוגבל בסכומים.

להלן הסכומים המעודכנים לתקופה אשר בין יום 1.1.19 ועד 31.12.19:

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) – 2,028,000 שקלים חדשים;

שווי מירבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) – 3,372,000 שקלים חדשים;

 סעיף 49ז' לחוק

סעיף 49ז' לחוק קובע לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" (בהתאם לפרק חמישי 1 לחוק) כי מקום בו התמורה משפעת מזכויות לבנייה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף (או חישוב לינארי מוטב – לפי העניין) בשל הזכויות לבנייה נוספת, זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש אשר בין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

תקרת הפטור החל מיום 16.1.19 עד ליום 15.1.20 – 2,082,000 שקלים חדשים;

 רצפת הפטור החל מיום 16.1.19 עד ליום 15.1.20 – 520,500 שקלים חדשים;

 ראה גם מדרגות מס רכישה 2019

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2019

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים