צוות חברות "ארנק" – הצעות לתיקוני חקיקה – טיוטא להערות הציבור

צוות חברות "ארנק" – הצעות לתיקוני חקיקה – טיוטא להערות הציבור

מסמך זה מהווה סיכום תמציתי של עבודת הצוות שהוקם בעקבות המלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי בראשות הפרופ' מנואל טרכטנברג ומטרתו לבחון ולהמליץ על תיקונים לאופן מיסוי חברות "ארנק", חברות ההחזקה הפרטיות ומיסוי אופציות לעובדים. להלן יוצגו המלצות הצוות להערות הציבור בנושא חברות הארנק בלבד, בטרם יובאו ההמלצות להליך חקיקה.

שיטת המיסוי הדו שלבי ועקרון השקילות המיסוית בין מיסוי פעילותם הישירה של יחידים לבין מיסוי יחידים הפועלים באמצעות תאגידים הינן מאבני היסוד של שיטת המס בישראל. התופעה של הקמת תאגיד בעיקר משיקולי חסכון במס, בדרך של צבירת רווחים ואי חלוקת דיבידנדים אינה תופעה ראויה וצודקת. צבירה של רווחים ללא הצדה כלכלית גורמת לדחייה משמעותית של תקבולי מסים ומכריחה את הממשלה להעלות מסים אחרים המאטים את הפעילות הכלכלית במשק, עם זאת, אין מטרת המלצות הצוות לבטל את חופש ההתאגדות והיכולת לפעול תחת תאגיד משפטי כזה או אחר, אלה לשפר את הקצאת המקורות במשק ולצמצם את התמריץ המיסוי לפעילות באמצעות תאגידים במקרים בהם הפעילות באמצעות חברות מקורה בעיקר ברצון להפחתת מס.

לחץ כאן למסמך המלא