צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשע''ג 2013

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשע''ג 2013

פורסם צו לשינוי נטל המס אשר מאריך את תחולתו של סעיף 15(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963, הקובע חובה על הרוכש זכות במקרקעין לשלם מקדמה לרשות המיסים על חשבון מס השבח בו חב מוכר המקרקעין.

 

לחץ כאן לצו לשינוי נטל המס, התשע"ג-2013

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים