קביעת חזקת תושבות בשליטה על עסקים ביותר מ-50% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה

אושר בקריאה ראשונה: קביעת חזקת תושבות בשליטה על עסקים ביותר מ- 50% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון לפקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017.

מוצע לקבוע מספר תיקונים שונים בפקודת מס הכנסה ובהם: 1. קביעת חזקת תושבות אם שליטה על עסקים של חבר בני אדם וניהולו מופעלים בישראל אם תושבי ישראל מחזיקים בחבר בני האדם ביותר מ- 50% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה. 2. מוצע לקבוע כללים מבהירים לשם קביעה אם הכנסה מסוימת היא הכנסה פסיבית, אף אם היא הכנסה מעסק. 3. עוד מוצע לעדכן את דרישת התיעוד והדיווח לגבי צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים ואחד מהצדדים הוא תושב חוץ ויש ביכולם להשפיע על משטר המס שיחול על העסקה שביניהם.

בדברי ההסבר נכתב: "ההגדרה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה לעניין היותו של חבר בני אדם "תושב ישראל" או "תושב" כוללת כיום שני מבחנים חלופיים: האחד – הוא התאגיד בישראל, והשני – השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל. המבחן השני פותח פתח לפרשנויות שונות לגבי השאלה באילו נסיבות ייקבע שהשליטה והניהול על עסקיה של חברה שהתאגדה מחוץ לישראל מופעלים מישראל.

לצורך הגברת הוודאות בקרב נישומים לגבי מעמדם וצמצום האפשרות להתחמק מתשלום מס, מוצע לקבוע חזקה הניתנת לסתירה, שלפיה יראו שליטה על עסקים של חבר בני אדם וניהולם כמופעלים בישראל בהתקיים התנאים שבסעיף המוצע, אם לא הוכח שהשליטה והניהול נעשים מחוץ לישראל.

התנאי הבסיסי שצריך להתקיים לשם תחולת החזקה שהוא יותר מ- 50% מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני האדם מוחזקים בידי תושבי ישראל, במישרין או בעקיפין. במצב זה יש קשר של חברה לישראל באמצעות בעלי מניותיה. נוסף על כך, נקבעו תנאים שבהתקיימותם יש תמריץ כלכלי רב, מבחינת דיני המס, למתן פרשנות שלפיה חבר בני האדם אינו תשוב ישראל.

29 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכספים.

 

לחץ כאן להודעה מהכנסת