קופות גמל קרן פנסיה קרן השתלמות סכומים מעודכנים 2018

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1)

8,700

לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(2)

12,200

לחודש

סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א(ד)

168

לחודש

סעיף 45א(ה)

168

לחודש

סעיף 45א(ה)

17,400

לחודש

הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3)

8,700

לחודש

הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5)

21,750

לחודש

תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א)

8,380

לחודש

פטור מקצבה לפי סעיף 9א – 49% בין השנים 2016-2019

4,106

לחודש

סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)(2)

12,230

לחודש

"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל

5,300

לחודש

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטור ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה)

 

15,712

 

לחודש

הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי

261,000

לשנה

הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו- 9(16ב) לפקודה

18,240

לשנה

תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 9(ה3)(1)

 

24,765

 

לחודש

תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(1א)

32,800

לשנה

תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(1א)

2,733

לחודש

חוק הפיקוח על קופות גמל

סכום צבירה מזערי

 

91,810

 

לתקופת הצבירה

סכום קצבה מזערי

4,418

לחודש