קופות גמל קרן פנסיה קרן השתלמות סכומים מעודכנים 2019

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(1)

8,800

לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – סעיף 47(א)(1)(2)

12,400

לחודש

סכום החיסכון המזערי – סעיף 45א(ד)

170

לחודש

סעיף 45א(ה)

170

לחודש

סעיף 45א(ה)

17,600

לחודש

הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3)

8,800

לחודש

הכנסה נוספת – סעיף 47(א)(5)

22,000

לחודש

תקרת קצבה מזכה – סעיף 9א(א)

8,480

לחודש

פטור מקצבה לפי סעיף 9א – 49% בין השנים 2016-2019

4,155

לחודש

סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה – סעיף 32(9)(א)(2)

12,380

לחודש

"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל

5,300

לחודש

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטור ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה)

 

15,712

 

לחודש

הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי

264,000

לשנה

הפקדה מוטבת – סעיף 9(16א) ו- 9(16ב) לפקודה

18,480

לשנה

תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה הפטורה ממס בעת ההפרשה – סעיף 9(ה3)(1)

 

25,683

 

לחודש

תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(1א)

34,000

לשנה

תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(1א)

2,833

לחודש

חוק הפיקוח על קופות גמל

סכום צבירה מזערי

 

93,748

 

לתקופת הצבירה

סכום קצבה מזערי

4,512

לחודש