רשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי 2016

רשות המסים פרסמה ביום 26 בדצמבר 2016 את רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2016 בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

"עמדה חייבת בדיווח" הוגדרה בפקודה - עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)      היא עומדת בניגוד לעמדה אשר פרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

(2)      יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

אדם החייב בהגשת דוח על פי סעיפים 131 ו-166 לפקודה, יפרט בדוח אם נקט עמדה חייבת בדיווח, כפי שיקבע המנהל בטופס.

על אף האמור לעיל אדם רשאי להגיש את הטופס כאמור בתוך 60 ימים ממועד הגשת הדוח ויראו את הטופס כאילו הוגש במועד הגשת הדוח.

אדם אשר לא דיווח במועד ובאופן כאמור - יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח.

הוראות אלו לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה.

הוראות אלו יחולו רק על יחיד או חבר בני אדם, אשר הוראות פסקאות (א) או (ב) להלן חלות עליו:

(א)     הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

(ב)     הכנסתו כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים.

רשות המסים מבהירה כי ברשימה לכל מונח תהא המשמעות הקבועה לו בפקודת מס הכנסה או בחוק עידוד השקעות הון ו/או בחוק עידוד התעשייה (מסים).

לעניין שיעור המס לצורך חישוב יתרון המס יש להתחשב גם בהוראות סעיף 121ב לפקודה בדבר מס יסף כאשר רלוונטי.

עמדות בנושא מס הכנסה

 

עמדות בנושא מיסוי בינלאומי

לחץ כאן להודעת רשות המסים עמדות חייבות בדיווח שנת מס 2016.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016

ראה גם: רשימת העמדות החייבות בדיווח מע"מ

ראה גם: טופס 1346 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח