שווי רכב צמוד שנת המס 2017

שווי רכב לצרכי מס לשנת 2017

  • שווי השימוש ברכב המעביד אשר הועמד לרשות העובד (רכב צמוד) ואשר נרשום לראשונה לפני 1/1/2010.

קבוצת מחיר

שווי שימוש חודשי

1

2,700

2

2,920

3

3,760

4

4,510

5

6,240

6

8,090

7

10,410

אופנוע L3

900

תקרת "מחיר המתואם לצרכן"

500,030

הפחתת שווי שימוש (רכב היברדי)

490

 

  • רכב שנרשם לראשונה מ- 1/1/2010 ואילך, שווי השימוש לגביו חושב בהתאם לתקרות החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור. לעניין זה, ראה מידע באתר האינטרנט שכתובתו:

https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx