שווי שימוש ליניארי – הודעת רשות המסים

שווי שימוש ליניארי – הודעת רשות המסים

ביום 1 בינואר 2010 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב). על פי התיקון, יחושב שווי השימוש של כלי רכב חדשים (אשר נרשמו לראשונה מיום 1 בינואר 2010) על פי השיטה הליניארית, לפיה סכום שווי השימוש יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת מחיר הרכב לצרכן בשיעור שווי השימוש.

בשנת 2010 בלבד יעמוד שיעור שווי השימוש על 2.04% לגבי כלי רכב אשר מחירם לצרכן לא יעלה על 130 אלף ₪, ו- 2.48% לגבי כלי רכב אשר מחירם לצרכן מעל 130 אלף ₪. תקרת המחיר לצרכן לצורך חישוב שווי השימוש נקבעה לסכום של 467,180 ₪.

לגבי כלי רכב אשר נרשמו לראשונה לפני 1 בינואר 2010, תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר.

החל משנת המס 2010, שווי השימוש ברכב היברדי יופחת בסכום קבוע של 520 ₪, הן לרכב חדש אשר נרשם מיום 1.1.2010, והן לרכב אשר נרשם לראשונה לפני המועד האמור.

רשות המסים מפרסמת את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות המסים באינטרנט, בכתובת הבאה: https://www.shaam.gov.il/mm-usecar/. המידע באתר מובא במתכונת של שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם (בהתאם לשיטת הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה מוטבעים על גבי רישיון הרכב), וכן במתכונת של קבצי EXCEL להורדה.

לחץ כאן להודעת רשות המסים – שווי שימוש ליניארי