שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב הוצאות רכב

שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב - הודעת רשות המסים

ביום 23 באוקטובר 2011, פורסמה הנחיית רשות המסים אשר מספרה 827011, אשר קבעה באופן חד משמעי כי עמדתה של רשות המסים בעניין שבנדון הינה כדלהלן:

  1. הדרך לקביעת שווי השימוש ברכב הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987.
  2. הדרך לחישוב הוצאות הרכב המותרות בניכוי הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

כמו כן, הונחו פקידי השומה להודיע בכתב את עמדתנו האמורה לכל מי שפונה בהודעה על שימוש ביומן רכב ממוחשב לחישוב שווי השימוש ברכב/הוצאות הרכב המותרות בניכוי.

יחד עם זאת, עדיין מתקבלים דיווחים על מספר חברות אשר ממשיכות לשווק את התוכנות של יומן רכב ממוחשב לחברות ו/או ועדי עובדים שונים.

יובהר כי השימוש בתוכנות אלו לחישוב שווי השימוש ברכב/הוצאות הרכב המותרות אינו תואם את הוראות החוק המפורטות לעיל. תיקים אשר קיים בהם שימוש בתוכנות כאמור יטופלו במסגרת ביקורת ניכויים.

לחץ כאן לשימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב/הוצאות רכב