שינויים בחבות המס על הפקדת המעסיק למרכיב הפיצויים בשנת 2017

שינויים בחבות המס על הפקדת המעסיק למרכיב הפיצויים בשנת 2017

קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים

בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, נוסף סעיף 3(ה3)(1א)(א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") בו נקבעה תקרת הפקדה שאינה חייבת במס למרכיב הפיצויים בקופת הגמל.

תקרת ההפקדה השנתית לפיצויים שאינה חייבת במס לשנת 2017: 32,000 ₪ לשנה או משכורת חודשית מובטחת, הנמוך שבהם (הפקדה חודשית בסכום של 2,667 ₪ או 8.33% מהמשכורת החודשית המבוטחת, הנמוך שבהם).

לאור האמור, מעסיק אשר שילם למרכיב הפיצויים בקופת גמל סכום העולה על התקרה הנקובה, יזקוף שווי הטבה לצרכי מס בסכום שבו עלתה ההפקדה למרכיב הפיצויים על התקרה, ויראו בסכום האמור הכנסת עבודה במועד ההפקדה. הכנסה כאמור תדווח לקופת הגמל בהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

בהתאם לאמור בסעיף  3(ה3)(1א)(ב) לפקודה, מי שהפקיד לקרן ותיקה סכום העולה על התקרה שנקבעה, לא יחויב במס במועד ההפקדה. יובהר, אם הייתה הפקדה נוספת לקופה שאינה קרן ותיקה, יחויב במס במועד ההפקדה ההפרש שבין מלוא הסכום המופקד בקופות הגמל לגבוה מבין התקרה או הסכום המופקד בקרן ותיקה.

על המעסיקים להציג בתלוש השכר החודשי את נתוני ההפקדה לפיצויים:

  1. המשכורת המבוטחת (לא כולל פנסיה תקציבית)
  2. סכומי ההפקדה לפיצויים:
    • חלק ההפקדה שחויב במס.
    • חלק ההפקדה שלא חויב במס.
  3. סכום ההפקדה לפיצויים בקרן ותיקה.

נתונים אלו יש לצבור לשם דיווח בדוח השנתי 126. 

קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים

התיקון קובע בסעיף 3(ה3)(1ב) לפקודה, כי ניתן לבצע הפקדה בקופת גמל לקצבה לטובת השלמת פיצויים.

השלמת פיצויים הינה השלמה עד גובה השכר המבוטח כאשר הוא מוכפל בתקופת העבודה שבה הפקיד המעביד לקופת גמל לקצבה בגין אותו עובד, בניכוי הסכומים הצבורים בכל קופות הגמל. הפקדה כאמור ניתן יהיה לייעד לקצבה.

הפקדה מעבר לתקרת ההשלמה לפיצויים (שכר מבוטח או 32,000 ₪, הנמוך שבהם), תחויב במס במועד ההפקדה או במועד תשלומה על ידי המעסיק. השלמה זאת אפשרית במועד הפרישה מן המעסיק ובהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

בכל הפקדה של סכום חד פעמי להשלמת פיצויים יצורף לדיווח של המעסיק לקופת הגמל, חישוב ההשלמה והסכום אשר שולם בגינו מס. 

רשות המסים מצינת כי הנחיות בנוגע להשלמת התחייבות לעובד בדרך של העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופה גמל לקצבה יפורסמו בנפרד

החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה

החל משנת 2017, נוספה לסעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה פסקה (ז1) הקובעת כי יראו עובד כמי שבחר ברצף קצבה, גם אם לא הודיע למנהל לפי פסקה (ז) ולא ביקש אחרת לפי פסקת משנה (א)(1) בהתקיים אלה:

  • מקור הכספים בקופה הינו בהפקדות שוטפות והפקדות להשלמת פיצויים לקופת הגמל, אשר נשארו בקופה במועד סיום העבודה.
  • היתרה הצבורה במרכיב הפיצויים של העובד בכל הקופות הינו 360,000 ₪ או התקרה אשר נקבעה לעיל לכל שנת עבודה, הגבוה שבהם.

בהמשך להוראות לציבור המעסיקים אשר פורסמו בחודש יולי 2008, המעסיק ידווח על פרישתו של עובד באמצעות טופס 161 ומסירת עותק מטופס 161 כאמור לרשות המסים ולקופות הגמל.