תום התקופה לביצוע השקעה מיועדת הוראת שעה חוק עידוד השקעות הון

תום התקופה לביצוע השקעה מיועדת הוראת שעה חוק עידוד השקעות הון

להלן תמצית התזכורת אשר פרסמה רשות המסים בנושא:

בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") נקבעה בסימן ד' לחוק הוראת שעה אשר בה ניתנה אפשרות לחברה לשלם מס בשיעור מופחת על הכנסה צבורה נבחרת כמשמעותה בסימן ד'.

ההטבה אשר ניתנה לחברות בהתאם להוראת השעה, הותנתה, כאמור בסעיף 52ב לחוק, בביצוע ההשקעה מיועדת של החברה במפעל התעשייתי, באחד או יותר מאלה:

  1. רכישת נכסים יצרניים.
  2. מחקר ופיתוח.
  3. בתשלום שכר עבודה לעובדים חדשים.

 

ביצוע ההשקעה המיועדת נדרש בחמש השנים אשר תחילתן בשנת המס שבה חל מועד הבחירה (שנת המס בה בחרה החברה ליישם את הוראת השעה).

חברות אשר הודיעו על בחירתן לפקיד השומה (באמצעות טופס 969) במהלך שנת המס 2012, נדרשו לסיים את מלוא ביצוע ההשקעה המיועדת עד לתום שנת המס 2016.

להזכירכם, חברות אשר הודיעו על בחירתן במהלך שנת המס 2013 נדרשות לסיים את מלוא ביצוע ההשקעה המיועדת עד לתום שנת המס 2017.

לתשומת ליבכם, חברות אשר לא ביצועו את מלוא ההשקעה המיועדת בתוך התקופה האמורה, תחויבנה במס חברות נוסף, בגובה ההפרש אשר בין ההשקעה המיועדת הנדרשת לבין ההשקעה המיועדת שבוצעה בפועל.

 

לחץ כאן לתזכורת תום התקופה לביצוע השקעה מיועדת