תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004 –הרפורמה במיסוי מקרקעין – שינויי מבנה

תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004 –הרפורמה במיסוי מקרקעין – שינויי מבנה

בסעיף 6 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004, הקובע הוראות לפעולה תתוקן ההוראה בדבר דרישת אישור פקיד השומה כי התקיימו כל התנאים אשר נקבעו בחלק ה2 לפקודת מס הכנסה (סעיף 6.1(ה) ובסעיף 6.2(ו) להו"ב).

להלן ההוראות החדשות המחליפות את הסעיפים האמורים:

  1. במקום האמור בסעיף 6.1(ה) – העברת נכסים מכוח סעיפים 104א', 104ב', 104ג' לפקודת מס הכנסה, יבוא הנוסח הבא:

לאחר חלוף תקופת המגבלות יש לבדוק האם התקיימו כל התנאים אשר נקבעו בסעיף.

  • החזקת הנכס המועבר (זכות במקרקעין, מניות באיגוד מקרקעין) במשך שנתיים לאחר יום ההעברה – בהתאם לנתונים המופיעים במחשב.
  • אישור רו"ח כי התקיימו כל התנאים אשר נקבעו בסעיף ובאישור מראש, היה וניתן אישור מראש.
  • לעניין החזקת הזכויות, יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 104ד'(ב) ניתן, בין השאר, למכור בתנאים הקבועים בסעיף, עד 10% מכלל הזכויות בחברה (מכירה חייבת) ועדיין ליהנות מן הפטורים. אשר על כן, אישור רו"ח צריך להיות מפורט ולציין האם היו שינויים בשיעורי ההחזקה ואם כן, האם יש עמידה בתנאי הסעיף.
  1. במקום האמור בסעיף 6.2(ן) – שינוי מבנה – מיזוגים ופיצולים, יבוא הנוסח הבא:

לאחר חלוף תקופת המגבלות יש לקבל אישור רו"ח על עמידה בכל התנאים אשר נקבעו בפקודה ובאישור המיזוג/פיצול שניתן ע"י הנציב.

היה ולאחר עריכת ביקורת בתיק ימצא פקיד השומה כי אין עמידה בתנאים וישלול את הפטורים ניתן מכוח הוראות הפקודה לגבות את המיסים אשר מהם הופטרו מבעלי המניות והצדדים למיזוג/פיצול.

 

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2004 –הרפורמה במיסוי מקרקעין – שינויי מבנה

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים