תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2002 – פרק חמישי 2 אופציה ייחודית

תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 10/2002 – פרק חמישי 2 אופציה ייחודית

הארכת מועד למסירת הודעה על מכירת אופציה

פרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, (להלן: "החוק" או "הפרק" – לפי העניין) קובע הוראות מיסוי ייחודיות במכירת אופציה כהגדרתה בפרק (להלן – "אופציה ייחודית").

בפסקה 7 להגדרת "אופציה" נקבע כי יש למסור הודעה למנהל על מכירת האופציה בתוך 30 ימים מיום מתן האופציה.

בהוראת ביצוע 10/2002 נקבע כי התנאי הקובע מסירת הודעה במועד המופיע בהגדרת "אופציה" הינו תנאי מהותי, משמע, אופציה אשר עומדת ביתר התנאים שבפרק חמישי 2 אך ההודעה בגין מכירתה הוגשה באיחור לא תחשב לאופציה ייחודית שכן לא ניתן לבקש הארכת מועד להגשת ההודעה מכוח הוראות סעיף 107 לחוק.

תוספת זו באה לבטל ולשנות עמדה זו ולקבוע כי המנהל רשאי להשתמש בסמכותו על פי סעיף 107 לחוק ולהאריך את המועד להגשת ההודעה לפי פרק חמישי 2 וכי אין בתנאי הקבוע בפסקה 7 להגדרת אופציה כדי להגבילו מלעשות כך.

במסגרת מכלול השיקולים לשם מתן הארכת מועד להגשת הדיווח, יש לתת דגש לנקודות הבאות"

  • פרק הזמן אשר חלף מן המועד הקבוע להודעה ועד להודעה בפועל;
  • זהות הצדדים לעסקה (לדוגמה: צדדים קשורים);
  • הסיבות לאיחור;
  • נסיבות המקרה.

 

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע 10/2002 – פרק חמישי 2 אופציה ייחודית

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים