תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2002 – הרפורמה במיסוי מקרקעין – פינוי ובינוי (הוראת השעה)

תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 11/2002 – הרפורמה במיסוי מקרקעין – פינוי ובינוי (הוראת השעה)

חישוב "כלל התמורות והגדרת שטח דירה

הוראות הפטור והקלות המס הקבועות בפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, (להלן: "החוק"), מתבססות על מונחים הקבועים בחוק. לאור הסוגיות אשר הועלו בנושא, הוראת הביצוע מפרטת הסבר לעניין המנוח "כלל התמורות" המהווה בסיס לחישוב מס הרכישה המוטל על יזם בעסקת פינוי ובינוי והסבר לעניין חישוב שטח היחידה המהווה בסיס לפטור ממס שבח הניתן לדיירים המפונים.

  

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע 11/2002 - הרפורמה במיסוי מקרקעין - פינוי ובינוי

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים