תוספת מספר 1 לחוזר מס הכנסה 20/2002

תוספת מספר 1 לחוזר מס הכנסה 20/2002

בסעיף 6.4 לחוזר מס הכנסה מספר 20/2002 נכללה התייחסות לתיקוני הרפורמה בהקשר לסעיף 9(6) לפקודת מס הכנסה (להלןL "הפקודה"). בעקבות בחינה נוספת של נוסח החוק בנושא, הוחלט לאמץ פרשנות מקלה להוראות סעיף 9(5)(ב) לפקודה (כנוסחו לאחר תיקון 132 ותיקונו) בדבר הכנסות ריבית לעיוור או נכה כאמור בסעיף (להלן: "נישום"). המדובר בהכנסות ריבית המשולמות מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף (להלן: "ריבית מוטבת").

בהתאם לפרשנות מקלה זו, נישום בעל הכנסה מיגיעה אישית, הגבוהה מסכום התקרה הקבוע בסעיף 9(5)(ב) רישא לפקודה (בשנת 2003: 60,120 ₪), יהא זכאי לפטור על הכנסותיו מיגיעה אישית וכן על הכנסותיו מריבית מוטבת עד לתקרה כוללת בסך של 120,000 ₪ (הסכום הכולל על פי סעיף 9(5)(ב) סיפא לפקודה).

היה ובידי הנישום הכנסות מיגיעה אישית הנמוכות מסכום התקרה הקבוע בסעיף 9(5)(ב) רישא לפקודה, אזי עד לסכום זה (בשנת 2003: 60,120 ₪) יהא פטור ממס על הכנסותיו מיגיעה אישית ושלא מיגיעה אישית ועל ההפרש שבין סכום פטור זה לבין 120,000 ₪ (הסכום הכולל) יהא זכאי לפטור על הכנסותיו מריבית מוטבת.

לחץ כאן לתוספת מספר 1 לחוזר מס הכנסה 20/2002

ראה גם חוזר מס הכנסה 20/2002