תוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002 (תיקון מס' 50) – הרפורמה במיסוי מקרקעין הוראה כללית

תוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002 (תיקון מס' 50) – הרפורמה במיסוי מקרקעין הוראה כללית

 הבהרה בעניין הזכאות להנחה ממס שבח במכירה בתקופה הקובעת של דירת מגורים מזכה אשר תמורתה הושפעה מזכויות לבניה נוספת

  1. סעיף ב.2.2 בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002 נושאו הנחה במס שבח הניתנת במכירה בתקופה הקובעת של זכות במקרקעין אשר יום רכישתה לפני היום הקובע, לפי סעיף 49א1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").
  1. סעיף ב.2.2 להוראת הביצוע האמורה קובע, בין היתר, כי ההנחה במס שבח במכירה בתקופה הקובעת (7/11/2001-31/12/2003) של זכות במקרקעין אשר יום רכישתה לפני היום הקבוע (7/11/2001), לפי סעיף 48א1(א) לחוק, לא תינתן במכירה של דירת מגורים מזכה אשר התמורה המשתלמת בעדה הושפעה מזכויות לבניה נוספות, שחל עליה סעיף 49ז לחוק, מאחר שמדובר במכירה שחל עליה פטור חלק ממס, וזאת לפי סעיף 48א1(ג) לחוק.
  1. לאחר דיון הוחלט כי יש להבהיר כי הזכאות להנחה ממס השבח, כמפורט בסעיף 2 לעיל, תעמוד למוכר כל עוד מכירת זכויות הבניה לא נהנתה מפטור, כדלקמן:
  • אם שווי דירת המגורים (ללא זכויות לבניה נוספת) שווה לסכום התקרה הנקוב בסעיף 49(א)(2) לחוק (1,310,000 ₪, נכון להיום), או גבוה מסכום התקרה האמור, הרי שהפטור אשר קיבל המוכר ניתן אך בשל דירתה מגורים הנמכרת ועל כן, בשל מכירת הזכויות לבניה נוספת יהא המוכר זכאי להנחה שלפי סעיף 48א1 לחוק (בהתקיים, כמובן, שאר התנאים הנקובים בסעיף).
  • אם שווי דירת המגורים קטן מסכום התקרה האמור, הרי שהמוכר נהנה מפטור גם בשל מכירת זכויות לבניה נוספת, ועל כן לא יהא זכאי להנחה שלפי סעיף 48א1 לחוק, וזאת מן הטעם שמדובר במכירה "שחל לגביה פטור ממס, כולו או חלקו" (סעיף 48א(ג) לחוק).
  1. לאור האמור לעיל, יש לקרוא את סעיף ב.2.2 בה"ב 9/2002 בדוגמאות המפורטות למכירה אשר חל עליה פטור חלקי כך, שמכירה של דירת מגורים מזכה אשר התמורה המשתלמת בעדה הושפעה מזכויות לבניה נוספות, לא תהנה מן ההנחה רק אם שווי דירת המגורים נמוך מסכום התקרה הנקוב בסעיף 49ז, כמפורט לעיל.

 

 לחץ כאן לתוספת מס' 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 9/2002

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים