תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 1/2010 – דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה – בעקבות תיקון 197 לפקודה

תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010 – דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה – בעקבות תיקון 197 לפקודה

ביום 1 באוגוסט 2013, נכנס לתוקף החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) התשע"ג-2013, במסגרתו חוקק תיקון מס' 197 לפקודת מס הכנסה (להלן: "חוק ההסדרים" ו/או "התיקון" ו/או "תיקון 197" ו/או "הפקודה" בהתאמה).

במסגרת תיקון 197, שונה פרק רביעי 2 של חלק ד' לפקודה (להלן: "פרק הנאמנויות"), וכן סעיף 131 לפקודה. השינוי המהותי בפרק הנאמנויות הינו בהקשר לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות הינו תושב חוץ, או שהיוצר הוא במותו תושב חוץ, ואשר יש בהן, או שהיה בעבר, נהנה שהוא תושב ישראל (להלן: "נאמנות נהנה תושב ישראל"). התיקון יחול בנוגע להכנסות שיופקו על ידי נאמנויות כאמור החל מיום 1 בינואר 2014 (להלן: "יום התחילה"), זאת בין אם הנאמנות הוקמה לפני יום התחילה ובין אם היא הוקמה אחריו.

במסגרת סעיף 131(א)(5ב) לפקודה נקבעה חובת הדיווח החלה על נאמנויות מסוימות ועל נהנים בנאמנויות שקיבלו חלוקה (כהגדרת מונח זה בסעיף 75ג לפקודה) מהנאמנות, במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, מובהר כי על אי דיווח של חלוקות כאמור על ידי נהנה, יחולו הוראות כל דין, וזאת בין אם מדובר בהכנסה חייבת ובין אם מדובר בהכנסה פטורה או בהכנסה שאינה בבסיס המס בישראל, בין אם החלוקה נובעת מהכנסה או מתקבול שהם פטורים ממס בישראל או אינם בבסיס המס בישראל, ובין אם החלוקה היא בכסף או בשווה כסף.

להלן יפורטו הדיווחים הנדרשים בהתאם לפרק הנאמנויות, כנוסחו לאחר תיקון 197, זהות החייבים בהגשת הדו"חות, המועד להגשת הדו"חות והטפסים שבאמצעותם יוגשו.

הוראת ביצוע זו (להלן: "הוראת הביצוע" או "הוראת הביצוע הנוכחית") הינה תוספת להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010 – דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה (להלן: "ההוראה המקורית"). נושאים שנדונו בהוראה המקורית ולא שונו במסגרת הוראה הביצוע הנוכחית יוותרו על כנם.

לחץ כאן לתוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010