תוספת מס' 1 לחוזר מס הכנסה 10/2002 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ

תוספת מס' 1 לחוזר מס הכנסה 10/2002 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ

ביום 7/7/2002 פורסם חוזר 10/2002 בנושא: "האמנה למניעת כפל מס בין ישראל ושוויץ".

בחודש ינואר 2003 אושררה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ, כאשר תוקף הוראות האמנה יחול באופן רטרואקטיבי מיום 1 בינואר 2002 כמפורט בחוזר 10/2002.

לעניין שיעורי המס אשר ינוכו במדינת המקור במסגרת האמנה בקשר לחלוקת דיבידנדים, כמפורט בחוזר 10/2002, מובהר בזאת שהניכוי במקור בשיעורי מס של 5% ו- 10% יחול רק כאשר מקבל הדיבידנד הינו חברה.

לעניין סעיף 13 לאמנה העוסק ברווחי הון, נאמר בחוזר 10/2002 כי בקשר לרווח הון מהעברת נכסי מקרקעין וכן מהעברת מניות בחברה שעיקר נכסיה הם מקרקעין, לגביהם זכות המיסוי הבלעדית הינה למדינה בה נמצאים אותם נכסים.

יש לתקן את האמור כך שבמקום "זכות המיסוי הבלעדית", יבוא: "זכות המיסוי הראשונית".

מצ"ב תרגום האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ

לחץ כאן לתוספת מס' 1 לחוזר מס הכנסה 10/2002