תוספת 1 לחוזר מס הכנסה 12/2002 – אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א)

תוספת מס' 1 לחוזר מס הכנסה 12/2002 – אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א)

בתיקון 119 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") מיום 20.12.1998 הוסף סעיף 9(2א) שעניינו מתן פטור ממס לארגונים מקצועיים, וכן הוספה הסמכות לחיוב בניהול ספרים כפי שנקבעה בסעיף 130(א)(4) לגפים המאוגדים כארגון מקצועי לפי סעיף 9(2א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "ארגון מקצועי").

גופים כאמור לא נכנסים בגדרי ("מוסד ציבורי" כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה. יחד עם זאת, לגופים אלו מטרות אשר המחוקק מעונין לקדם, ועל כן נקבע הפטור שבסעיף 9(2א). פטור זה נגזר מתוך בחינה שף היקף הוצאות מינימאלי מסך ההכנסות של הארגון המקצועי וזאת כי לתמרץ אותו לפעול לשם מימוש מטרותיו.

חוזר 12/2002 שפורסם בתאריך 10.10.2002 מפרט ומבהיר את הסדרי המיסוי של ארגון מקצועי. מכוח סעיף 9(2א) פורסמו בתאריך 9.12.2002 תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002.

תנאי לקבלת הכרה כארגון מקצועי הוא קבלת אישור מנהל רשות המסים (להלן: "האישור").

בפועל, עד כה לא הוצאו אישורים לפי סעיף 9(2א) וכתוצאה מכך היו ארגונים שהגישו דוחות לפקידי שומה שבהם הצהירו על עצמם כארגון מקצועי, זאת על אף שלא היה בידיהם אישור תקף של מנהל רשות המסים.

במסגרת הוראת נוהל זה מוחלים כללים אחידים בנושא, בהתאם לדרישות החוק, להוראות חוזר 12/2002 ולקריטריונים שנקבעו להכרה כארגון מקצועי.

לחץ כאן לתוספת מס' 1 לחוזר מס הכנסה 12/2002