תזכיר חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 72), התשע"ז-2017

תזכיר חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 72), התשע"ז-2017

  • א. שם החוק המוצע:

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 72), התשע"ז-2017

  • ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו:

אחד הכלים החשובים להפחתת מחירי הדירות הוא עידוד בניה להשכרה לטווח ארוך. להשכרה מוסדית לטווח ארוך יתרונות נוספים מעבר להגדלת היצע הדיור, מאחר שהיא מהווה תחליף לרכישת דירות, ומסייעת בהפחתת ביקושים לרכישת דירות.

נכון להיום, המדינה משווקת קרקעות שבבעלותה לשם הקמת יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך. באשר לקרקעות פרטיות, המדינה מעודדת בניית דיור להשכרה לטווח ארוך של יזמים פרטיים באמצעות מתן הטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - חוק לעידוד השקעות הון).

ניתוח של ניצול ההטבות ביחס להתחלות הבניה מעלה כי בשנים האחרונות, פחות מ- 2% מהתחלות הבניה השנתיות נעשו בשל הטבות המס. לפיכך, מוצע להפחית את שיעורי המס במטרה לעודד חברות לבנות בניינים נוספים, שלפחות מחצית מהדירות שבהם ייועדו להשכרה לטווח ארוך.

נכון להיום, פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון קובע כי על בנין חדש להשכרה ישולם מס שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה בשיעור מופחת: 11% לחברה ו- 20% ליחיד. מסלול זה מחייב השכרה של לפחות מחצית משטח הרצפות של הבניין למגורים לתקופת של 5 שנים לפחות מתוך 7 השנים שלאחר תום הבניה. מסלול זה מחייב גם אישור הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

מוצע לקבוע מסלול הטבות נוסף, שלפיו יוענקו הטבות מס מוגדלות לחברה בשל השכרת נכס לתקופות של 10 שנים ו- ו-15 שנים. כמו כן, מוצע להפחית את מס הרכישה על הקרקע שעליה נבנה הבניין להשכרה לשיעור של 0.5%, אם  התקיימו לגביו התנאים שנוגעים להשכרת דירות לתקופה של 15 שנה לפחות.

בנוסף, בניה רבה מבוצעת בהתאם לתוכניות של תוספות בניה, ובעיקר בהתאם לתוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38). מוצע להרחיב את תחולת ההטבות גם על תוספות בניה וכן על בניינים שייעודם שונה לשימוש למגורים.

במהלך פרסום התזכיר תיבחן האפשרות להרחיב את תחולת הטבות המס גם לגבי חידוש מבנים.

עיקרי החוק המוצע:

מוצע לקבוע מתווה מדורג למתן הטבות מס לחברות על שבח ריאלי מהשכרה ועל מכירה של בניין להשכרה שבנייתו החלה לאחר יום פרסום החוק, אם עד ליום 31 בדצמבר 2022 הושלמה בנייתו, ואם לפחות מחצית מהדירות שבבניין, שמהוות לפחות 40% משטח הבניין (להלן – הדירות להשכרה) הושכרו כדלקמן:

  • לתקופה של 5 שנים לפחות מתוך 6 - 11%.
  • לתקופה של 5 שנים נוספות לפחות מתוך 6 - 9%.
  • לתקופה של 5 שנים נוספות לפחות מתוך 6 - 7.5%.

כמו כן, מוצע לקבוע כי חברה שבבעלותה בניין להשכרה תהיה חייבת במס רכישה בשיעור 0.5% בשל רכישת הקרקע שעליה נבנה הבניין ובלבד שהקרקע נרכשה בתקופה הקובעת ובלבד שלפחות מחצית מהדירות בבניין הושכרו לתקופה של 15 שנה לפחות.

הטבות המס מותנות בכך שמתקיימים כל אלה:

  • הבניין כולל 30 דירות מגורים לפחות.
  • ניתן לבניין היתר בניה לאחר פרסום החוק ובנייתו הושלמה עד ליום 31 בדצמבר 2022 או ששונה ייעודה של הקרקע עליה הוא הוקם.
  • גובה דמי השכירות הממוצע לדירת מגורים בבניין לא עולה על סכום שייקבע על ידי מנהל רשות המסים בהתייעצות עם מנהלת רשות ההשקעות ויפורסם ברשומות.

יובהר כי כלל הטבות המוצעות מותנות בהשכרת הדירות למלוא התקופות המזכות בהטבה, ובהמצאת כל דו"ח, מסמך, התחייבות או במתן ערובות, כפי שיקבע מנהל רשות המסים.

יצוין כי, בשונה מהטבות המס הניתנות כיום מכח פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, הטבות המס המוצעות לא יותנו באישור מראש של רשות ההשקעות.

לחץ כאן לתזכיר חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 72), התשע"ז-2017