תזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה )(תיקון מס'....) התשע"ו-2016

תזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה )(תיקון מס'....) התשע"ו-2016

  • א. שם החוק המוצע

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה )(תיקון מס'....) התשע"ו-2016

  • ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו:

על פי המצב החוקי היום אזרח ישראלי המוכר זכות במקרקעין באזור או רוכש זכות כאמור חייב לשלם תשלומי חובה לרשויות האזור ולמדינת ישראל ורק לאחר ששילם את שני סוגי תשלומי החובה האמורים הוא יכול לדרוש מרשויות המס בישראל את החזר המס  ששולם לרשויות האזור. בתזכיר חוק זה מוצע לייעל את מנגנון תשלום המס ולמנוע הכבדה על האזרחים.

  • ג. עיקרי החוק המוצע

לפי סעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין), אזרח ישראלי, כהגדרתו באותו סעיף, הרוכש זכות במקרקעין באזור או המוכר זכות במקרקעין באזור, חייב במס רכישה או במס שבח, לפי העניין. כך גם חייב האזרח הישראלי במס רכישה או במס שבח בעת ביצוע פעולה באיגוד שיש לו מקרקעין באזור שהיה נחשב כאיגוד מקרקעין אילו האיגוד והמקרקעין היו בישראל.

יחד עם זאת, סעיף קטן (ו) קובע, כי מסכום מס שבח או מס הרכישה, לפי הענין, יופחת סכום אגרה או מס ששילם אותו אזרח לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה.

בבסיס הצעת תיקון החוק עומד הרצון לייעל את מנגנון ההתחשבנות מול רשויות האזור ולמנוע הכבדה מיותרת על האזרחים (שיסודו בחובה לעמוד בתשלומם של שני תשלומי החובה האמורים ורק לאחר מכן לדרוש את ההחזר). מוצע לאפשר, לפי בקשת אזרח כאמור, למנהל מיסוי מקרקעין, להעביר סכומי מס ששולמו כמס שבח או כמס רכישה בהעברה ישירה לשלטונות האזור.

העברת סכום המס ששולם, בהתקיים תנאי הסעיף המוצע, תעשה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמתחייב מיום תשלום המס ועד ליום הרישום במרשמי שלטונות האזור

  • ד. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

יתוקן חוק מיסוי מקרקעין.

  • ה. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה, על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המינהלי

צפויה השפעה מזערית על תקציב המדינה.  אין השפעה על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המינהלי

  • ו. נוסח החוק המוצע:

 

לחץ כאן לתזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה )(תיקון מס'....) התשע"ו-2016

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים