תזכיר חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מספר), התשע"ח-2017

תזכיר חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס'  ), התשע"ח-2017

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 476 מאוגוסט 2015, שעניינה "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "ליוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים", שבמסגרתה הוטל על שר האנרגיה ועל שר האוצר לבחון מתן תמריצים, לרבות תמריצים כלכליים, שיסייעו לקדם חיפוש ופיתוח של שדות קטנים של נפט או של גז טבעי, ובהמשך  להחלטת ממשלה מס' 1465 מיום 22 במאי 2016, שבה הממשלה שבה ואימצה את החלטה מס' 476,  ובה אף הוחלט שהממשלה רואה חשיבות  בשינויים במשטר הפיסקלי, לרבות שינויי חקיקה שתכליתם הגשמת העקרונות שבבסיס חוק מיסוי רווחי נפט (שמו הקודם של חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע) וחוק הנפט, התשי"ב-1952, וכן רואה הממשלה חשיבות, בין היתר, בסגירת פרצות מס ובקידום הליכי גביה ובתיקונים שוטפים בתחום דיני המס והתמלוגים, מוצע לתקן את חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ולאפשר, בתנאים מסוימים, ניכוי הוצאות חיפוש במיזם שלא הופק ממנו  גז טבעי, מתוך רווחי מיזם אחר שממנו מופק גז כאמור.

כמו כן, מוצע להוסיף הבהרה לעניין המונח "תקבול" המוגדר בחוק וכן לקבוע מספר הוראות המשוות את יכולת הביקורת והאכיפה בביצוע חוק מיסויי רווחים ממשאבי טבע לזו הקיימת בביצוע פקודת מס הכנסה.

לחץ כאן לתזכיר חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס'  ), התשע"ח-2017