תחולת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה על הלוואות שניתנו לחוץ לארץ והונפקו בגינם שטרי הון

תחולת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה על הלוואות שניתנו לחו"ל והונפקו בגינם שטרי הון

במסגרת מימון פעילות בינלאומית, במיוחד במקרים של חברות רב לאומיות הפועלות במדינות שונות, מבוצעות העברות כספים בין צדדים קשורים על דרך של השקעה בהון מניות או על דרך מתן הלוואה/אשראי.

עד כניסת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") לתוקף, גיוס/השקעת כספים במסגרת שטר הון (ללא הצמדה וללא ריבית) לא יצר חובה לזקוף הכנסות ריבית מכוח סעיף 3(ט) ו- 3(י) לפקודה באותם מקרים בהם חלו על המלווה הוראות פרק ב' לחוק התאומים אם שטר ההון נחשב כנכס קבוע בידי המלווה.

לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 85א לפקודה ותחולתו לגבי עסקאות אשראי, נוצרה חובה לקבוע את מחיר השוק גם לעסקאות כאמור, בין צדדים קשורים, ולדווח על הכנסות ריבית לצורכי מס, על אף שסעיפים 3(ט) או 3(י) לפקודה לא חלים עם שטר ההון. לכאורה, מיום כניסת סעיף 85א לפקודה לתוקף יש להחיל את הוראותיו גם בגין שטרי הון.

בעקבות ההבנה כי שטר הון הינו מכשיר מימוני שכיח ובעל חשיבות עסקית לגופים רבים בישראל, הוחלט ברשות המסים ליזום הליך חקיקה בו יקבע כי בהתאם לקריטריונים אשר יפורטו בחוק שטר הון יסווג כהשקעה ולא כהלוואה לעניין סעיף 85א לפקודה.

לאור העובדה כי נכון ליום כניסת סעיף 85א לתוקף, קיימים שטרי הון אשר הונפקו בעבר ושלא יעמדו בהכרח בקריטריונים אשר יקבעו במסגרת הליך החקיקה הצפוי, בכוונת רשות המסים להמליץ כי במסגרת הליך החקיקה יקבעו הוראות מעבר אשר יאפשרו לגופים השונים תקופת התארגנות.

לאור העובדה כי בתקופה שעד תום שנת מס 2007, באותם מקרים בהם חלו על המלווה הוראות פרק ב' לחוק התאומים, קיימת אי בהירות לגבי מעמדם של שטרי ההון לעניין סעיף 85א לפקודה, הוחלט ברשות המסים לפרש את הוראות הוק באופן כזה שעד תום שנת מס 2007 בוראות סעיף 85א לפקודה לא יחול על שטרי הון אשר נחשבו כנכס קבוע בידי המלווה.

לחץ כאן לתחולת סעיף 85א לפקודת מס הכנסה