תיקון מס' 1 לחוזר מס הכנסה 9/2004 – הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים

תיקון מס' 1 לחוזר מס הכנסה 9/2004 – הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים

בסעיף 5.2.4 לחוזר שבנדון הדן בכללי נציב מכוח סעיף 140א לפקודה נפלה טעות סופר.

להלן יובא נוסח הפסקה המתוקנת:

5.2.4     גם כאן יש להדגיש כי הנישום המדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומן נדרש לדווח על הכנסותיו הנובעות מהפרשי שער שנצברו עד לתום שנת המס על אף שאלה טרם התקבלו על ידו בפועל. נישום האמור יתרגם את קרן ההשקעה במועד ביצועה ובתום שנת המס, ואת התמורה הכוללת מפדיון ההשקעה במועד הפדיון. אם הוא פטור ממס על הפרשי השער שנצמחו לו – ינטרלם לצורך דיווח על ההכנסה החייבת לצורכי מס.

תשומת הלב מופנית לסעיפים 2.1 ו- 4.3 לחוזר המציינים ומדגישים כי כללי ההמרה שנקבעו אינם מתיימרים ליצור כל שינוי או להתערב בהוראות המהותיות של פקודת מס הכנסה. כמו כן מבהיר סעיף 5.2.1 לחוזר כי חבות המס לגבי הפרשי שער תחול לפי בסיס צבירה, גם אם הנישום מדווח על בסיס מזומן. במקרים מסוימים, הפרשי השער הנצמחים על ההשקעה עשויים להיות פטורים ממס, אף שטרם התקבלו בפועל ע"י הנישום.

בסעיפים 6 ו-7 לחוזר שבנדון נקבע כי תרגום ההכנסות בחברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה יתבצע לפי שער המטבע של מדינת המושב. מובהר כי האמור חל כאשר החברה תושבת מדינת אמנה בלבד. לגבי חברה שאינה תושבת מדינת אמנה יתבצע התרגום לפי ה"מטבע" כהגדרתו בכללים, דהיינו מטבע הפעילות, קבלת ההכנסות, הוצאות וכו', כשהוא מתורגם לפי שע"ח לתום השנה כאמור בחוזר.

לחץ כאן לתיקון מס' 1 לחוזר מס הכנסה 9/2004

ראה גם חוזר מס הכנסה 9/2004