תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

ביום 14/5/2012 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב2012 (להלן: "התיקון").

התיקון קובע שורה נרחבת של שינויים בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות ומענקים עקב פרישה, כפי שיפורט להלן.

תחולתו של התיקון הינה רטרואקטיבית מיום 1/1/2012 (להלן: "יום התחילה") אלא אם נאמר אחרת.

לחץ כאן למסמך המלא