חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו - 2016

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו - 2016 

תיקון 223 לפקודת מס הכנסה הרחיב את חובת הדיווח ללרשוות המסים במקרים להלן:

  1. יחיד אשר מתקיימת בו החזקה הכמותי (חזקת הימים) הקבוע בהגדרה של תושב ישראל בפקודת מס הכנסה, והחזקה נסתרת לטענתו - יגיש דוח המפרט את העובדות אשר עליהן מבוססת טענתו בלבד, אשר אליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם יש מסמכים כאמור, מבלי לגרוע מחובת הדיווח של תושב חוץ על הכנסות מישראל. הוראה זאת לא תחול במקרים להלן:
  • בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור.
  • יחיד אשר מתקיים לגביו קביעת שר האוצר, בהתאם להוראות סעיף (א)(4) להגדרת תושבי ישראל, כי לא יראו אותו כתושב ישראל אף שעומד בהגדת תושב ישראל.
  • עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א לפקודת מס הכנסה.
  1. יחיד תושב ישראל אשר העביר, במהלך 12 חודשים, כספים לחו"ל בסך 500,000 ש"ח או יותר. חובת הגשת הדוח תחול בשנה אשר בה הועבר הסכום, כולו או חלקו, לראשונה ובשנה העוקבת.
  2. נהנה, תושב ישראל אשר מלאו לו 25 שנים, בנאמנות ששוי נכסיה בסוף שנת המס לפחות 500,000 ש"ח.

תחולת התיקון לגבי דוחות לשנת המס 2016 ואילך.

ראה גם מיסוי רילוקיישן 

לחץ כאן לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו - 2016