תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

להלן הגדרות לצורך התקנות

"חייב" – מי שבשמו מוגש מסמך מקרקעין למנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק");

"כללי הדיווח המקוון" – כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017;

"מסמך מקרקעין" – כל אחד מאלה:

 • הצהרה לפי סעיף 73 לחוק;
 • בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק;
 • הודעת השגה לפי סעיף 87 לחוק;
 • מסמך כאמור בסעיף 96 לחוק;

"מערכת המייצגים" – כהגדרתה בכללי הדיווח המקוון.

חובת הגשת מסמך באופן מקוון

 • חייב יגיש מסמך מקרקעין למנהל באופן מקוון על פי תקנות אלה וכללי הדיווח המקוון, באמצעות מערכת ממוחשבת שפיתח המנהל לצורך כך.
 • חייב שהגיש מסמך מקרקעין שלא באמצעות מערכת ממוחשבת כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותו כמי שלא הגישו לעניין החוק.
 • על האמור אף בתקנות משנה (א) ו-(ב), חייב או מייצגו של החייב רשאים להגיש מסמך מקרקעין באופן שאינו מקוון, אם אין אפשרות, במועד שבו הוגש מסמך המקרקעין, להגישו באמצעות המערכת הממוחשבת במשרד רשות המסים שבו הוגש המסמך.
 • על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), עורך דין אשר גילו 66 או יותר ביום פרסומן של תקנות אלה, שמגיש מסמך מקרקעין בשם חייב, רשאי להגיש מסמך מקרקעין באופן שאינו מקוון.

הגשת הודעה על נאמנות

מי שחייב בהגשת הודעה על נאמנות על פי סעיף 74 לחוק, והגיש הצהרה מקוונת על פי סעיף 73 לחוק, רשאי להגיש את ההודעה באופן מקוון במועד או לאחר הגשת ההצהרה האמורה, אם בחר בכך, ובלבד שהגיש את ההודעה עד המועד הקבוע להגשתה.

סמכות המנהל לאשר דיווח שאינו מקוון

המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה מבין עובדי רשות המסים בישראל (להלן: "המוסמך"), רשאי לאשר הגשת מסמך מקרקעין מודפס על ידי מסירתו בידי או על ידי משלוחו בדואר אם התקיים אחד מאלה:

 1. לפי בקשת חייב, אם החייב איננו מיוצג על ידי עורך דין, והוכח להנחת דעתו של המנהל, או המוסמך, שהחייב אינו יכול להגיש למשרדי הרשות מפאת מגבלות פיזיות או מכוון שנמצא מחוץ לישראל;
 2. נוכח המנהל, או המוסמך, כי מתקיימות נסיבות חריגות בקשר לפעילות מערכת המייצגים או מערכות המחשוב של הרשות, ושבעטיין מסיבות טכנולוגיות מתאפשרת הגשה באופן מקוון לפי תקנות אלה, רשאי הוא, להורות, על אף האמור בתקנות אלה ולמשך תקופה שיורה, כי הדיווח לרשות ייעשה שלא באמצעות דיווח מקוון; הוראה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות וברשומות.

תחולה

 1. תחילתן של התקנות הינה כדלהלן:
 • לגבי מסמך מקרקעין כמפורט בפסקה (1) או (4) להגדרה "מסמך מקרקעין" אשר בתקנה 1 – ביום 1 בדצמבר 2017 או 45 ימים מיום פרסום כללי הדיווח המקוון ברשומות, לפי המאוחר;
 • לגבי מסמך מקרקעין כמפורט בפסקה (2) או (3) להגדרה "מסמך מקרקעין" אשר בתקנה 1 – 30 ימים מיום פרסומה ברשומות של הודעת המנהל בדבר תחילת פעולה של מערכת המחשוב של הרשות המאפשרת קבלת דיווחים מקוונים של מסמכי מקרקעין כאמור; המנהל יודיע כאמור רק לאחר שפותחה מערכת מחשוב של הרשות אשר באמצעותה יוכל החייב להגיש דיווחים מקוונים של מסמכי מקרקעין ממחשבו הביתי.

לחץ כאן לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

ראה גם כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

          הדרכה: מערכת מייצגים ודיווחים מקוונים באתר רשות המסים