תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020

 

התקנות מגדירות "התקופה הקובעת" מיום 22 במרץ עד 31 במאי.

התקנות קובעות כי בחישוב התקופות אשר נקבעו בהוראות החיקוקים אשר מפורטים בתקנות, לא תובע בחשבון במניין התקופה הקובעת, אם במועד סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה.

התקנות מפרטות את הסעיפים הספציפיים אשר עליהן הן חלות בחוקים להלן:

 1. פקודת מס הכנסה.
 2. חוק מס ערך מוסף.
 3. פקודת המכס.
 4. חוק מסים עקיפים.
 5. חוק מיסוי מקרקעין.
 6. חוק עידוד השקעות הון.
 7. הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף).
 8. חוק עידוד התעשיה (מסים).
 9. חוק מס קניה.
 10. חוק הבלו על דלק.
 11. חוק מס רכוש וקרן פיצויים.
 12. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף).

 

לחץ כאן לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020