החלטת מיסוי 5016/17 – מיסוי שוק ההון – הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 – חלוקה כנגד יתרת זכות

החלטת מיסוי 5016/17 – מיסוי שוק ההון – הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 – חלוקה כנגד יתרת זכות

 

העובדות

בכוונת החברה להכריז על דיבידנד בתקופת הוראת השעה אשר מקורו ברווחים שנצברו עד יום 31 בדצמבר 2016. לאחר הכרזת הדיבידנד ובתקופת הוראת השעה, בעל המניות ילווה לחברה את סכום הדיבידנד פחות ניכוי המס במקור מן הדיבידנד (בעל המניות יעמוד ביתרת זכות). לבעל המניות אין יתרת חובה בחברה במועד ההכרזה על הדיבידנד. 

הבקשה

החברה ובעל המניות מבקשים לראות בהכרזה על הדיבידנד במקביל לניכוי מס במקור וחתימה על הסכם הלוואה מבעל המניות לחברה, כדיבידנד אשר שולם על ידי החברה והתקבל על ידי בעל המניות.

החלטת המיסוי

יראו בדיבידנד המוטב כמשולם על ידי החברה והתקבל על ידי בעלי המניות לעניין הוראת השעה, ואת יתרת הדיבידנד המוטב לאחר ניכוי מס במקור כמושקעת בחברה בכפוף לאמור להלן:

  1. נוכה המס מן הדיבידנד המוטב והועבר אל פקיד השומה עד ליום 15 באוקטובר 2017.
  2. הדיבידנד בניכוי המס כאמור נרשם בספרי החברה כהלוואה/יתרת זכות לבעלי המניות.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5016/17