רשימת העמדות החייבות בדיווח מס ערך מוסף 2016

רשות המסים פרסמה ביום 26 בדצמבר 2016 את רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2016 בהתאם להוראות סעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף (להלן: "החוק").

"עמדה חייבת בדיווח" הוגדרה בחוק- עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)    היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת;

(2)    יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון שקלים חדשים בשנה או על 5 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנים לכל היותר.

אדם הנוקט עמדה חייבת בדיווח ידווח על כך בטופס אשר יקבע המנהל, בתוך 60 ימים מתום שנת המס אשר בה נקט עמדה חייבת בדיווח כאמור.

הוראות אלו לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרה מלכ"ר, ועל עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

רשות המסים הבהירה כי ברשימה לכל מונח תהא המשמעות הקבועה לו בחוק.

להלן רשימת העמדות העמדות לעניין חוק מע"מ:

לחץ כאן להודעת רשות המסים עמדות חייבות בדיווח שנת מס 2016.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס ערך מוסף (מע"מ) 2016

ראה גם: רשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס הכנסה ומיסוי בינלאומי

           טופס 1346 מע"מ - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח חוק מס ערך מוסף

           רשימת עמדות חייבות בדיווח מע"מ 2017