תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מיסוי יהלומנים 2017

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'...)(התשע"ז-2017)

במסגרת הניסיון שהצטבר בקשר לשומות של יהלומנים נמצא כי אופן המיסוי של ענף זה דורש בחינה מחדש, זאת בשל מאפיינים מיוחדים הקיימים בענף, כגון מדידת שווי מלאי היהלומים ובפרט לצורך ירידת ערך. לאור זאת, הוקם צוות ברשות המסים לבחינת מיסוי ענף היהלומים בישראל ודרכי הטיפול בהיבטי מס הכנסה, מכס ומע"מ. התיקונים המוצעים בתזכיר חוק זה גובשו בעקבות המלצות הצוות, ולאחר שניתנה הסכמה לגבי עקרונות המיסוי של נציגי בורסת היהלומים הישראלית והתאחדות תעשייני היהלומים, בהסתמך על כך שרשות המסים תפעל להסדרת הענף באופן הוגן וראוי על בסיס העקרונות שנדונו בין הצדדים. אופן יישום הוראות החקיקה, לרבות התקנות שהותקנו מכוחה, ייבחן מחדש בתום שלוש שנים מיום ג' בטבת התשע"ז (1.1.2017)  (בין היתר, נוכח היותן ייחודיות ושונות מהרגיל בשיטת המס הישראלית).

  • א. עיקרי החוק המוצע

סעיף 1

על פי כללי החשבונאות המקובלים, ערכו של מלאי עסקי נקבע לפי שווי מימוש נטו של המלאי, או לפי מחיר העלות, הנמוך מביניהם. בעסקי יהלומים ואבני חן עשוי להיות קושי לאמוד את שווי המלאי, בפרט לצורך ירידת ערך, בשל מאפייניו המיוחדים. לפיכך, מוצע לקבוע כי מדידת המלאי בענף זה, לצורך קביעת  ההכנסה החייבת (קרי לצרכי מס), תבוצע על פי עלות המלאי בלבד. כמו כן, מוצע לקבוע ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע לסוגי יהלומים, הוראות שלפיהן יימדד המלאי העסקי שלא לפי עלותו.

כמו כן, כדי לוודא שמדידת העלות תיעשה באופן אחיד, אובייקטיבי ומדויק, מוצע להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר מדידת המלאי העסקי שנרכש החל מיום ג' טבת התשע"ז (1.1.2017), לצורך קביעת הכנסתו החייבת של יהלומן, לרבות הוראות בדבר אופן מדידת עלות המלאי ושוויו ומקרים שבהם תותר הפחתה בירידת הערך, וכן  דרכים ושיטות להוכחתם. יודגש כי מדידה זו היא לצורכי מס בלבד ולא תשפיע על הטיפול החשבונאי בהפחתה לירידת ערך, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים כאמור.

יצוין, כי לשם השלמת המהלך מוצע להתקין תקנות  מכוח הסעיף המסמיך בסמוך למועד חקיקתו. תקנות אלה ייקבעו את אופן קביעת עלות המלאי שנרכש החל מיום ג' טבת התשע"ז (1.1.2017, וכן מקרים שהם תותר הפחתה לירידת ערך של המלאי העסקי לפי שוויו כפי שיקבע, ודרכים להוכחתו.

סעיפים 2 ו-3

בשל מאפיינים ייחודים של ענף היהלומים, נקבעו כללים מיוחדים לניהול פנקסיו של יהלומן, וכן הליכי שומה ייחודים ליהלומנים. עם הסדרת המיסוי בענף היהלומים, אין עוד הצדקה לקיומם של הליכי השומה כאמור. מוצע לבטל את סעיף 145א1, כך שעל שומת יהלומנים, שתעשה לגבי שנת המס 2017 ואילך, יחולו הליכי שומה זהים לאלה החלים על יתר הנישומים, כפי שקבוע בסעיף 145 לפקודה.

וזה נוסחו של סעיף 145א1 אשר מוצע לבטלו:

"סמכות לשום יהלומנים 145א1.   רשאי פקיד השומה, בלי לגרוע מסמכויותיו האחרות על פי פקודה זו, לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו החייבת של נישום שהוא יהלומן כמשמעותו בסעיף 130א וניהל את רישומיו כנדרש בהוראות המנהל לפי סעיף 130, אם סבור פקיד השומה שהכנסת היהלומן לפי רישומיו איננה סבירה, ובלבד שלפני שיקבע שומה כאמור יודיע פקיד השומה ליהלומן על החלטתו לשומו כאמור ויאפשר ליהלומן לערור לועדה לקבילות פנקסים, באחת משתי עילות אלה:

           (1)   התוצאה העסקית היא סבירה;

      (2)   היקף השימוש שלו באותן הקלות מהוראות המנהל, שקבע שר האוצר, לא היה בו כדי להשפיע באופן מהותי על התוצאה העסקית."

וזהו נוסחו של סעיף 146(ד1) אשר מוצע לבטלו:

"בדונה בערר על פי סעיף 145א1, רשאית הועדה להחליט שפקיד השומה אינו רשאי להשתמש בסמכותו לפי הסעיף האמור."

סעיף 4

מוצע לקבוע כי הוראות סעיף 85(ה), אשר מוצע להוסיפו בתיקון זה, יחולו על מלאי עסקי שנרכש ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ואילך. כן מוצע לקבוע שהתיקונים בסעיפים  2 ו-3 בתזכיר חוק זה, אשר מתייחסים לאופן עשיית השומה של יהלומן, יחולו  על הליכי שומה לשנת המס 2017 ואילך. כלומר, ששומה על שנות המס הקודמות לשנת 2017 תעשה על פי הליכי השומה הקבועים בפקודה כנוסחה לפני התיקון וזאת אף אם הליכי השומה יעשו לאחר כניסתן לתוקף של הוראות התיקון המוצע בתזכיר חוק זה.

לחץ כאן לתזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס'...) (התשע"ז-2017)