תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס____), התשע"ז-2017 – דוחות ניכויים באופן מקוון, חובת הודעה על הפסקת פעילות עסקית

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס____), התשע"ז-2017 – דוחות ניכויים באופן מקוון, חובת הודעה על הפסקת פעילות עסקית

מטרתם העיקרית של התיקונים המוצעים בתזכיר חוק זה היא להסדיר את הגשת הדוחות התקופתיים במערך הניכויים באופן מקוון, זאת בדומה לדוחות השנתיים, הן במערך הניכויים והן במערך השומה, שלגביהם כבר קיימת חובת הגשה מקוונת מכוח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א -1961 (להלן – הפקודה). הגשת הדוחות באופן מקוון מייעלת את מערך הגבייה, מאפשרת קליטה של הנתונים כמעט בזמן אמת, מקצרת את הליך הדיווח, גורמת לחיסכון של עלויות וזמן וכן תורמת לאיכות הסביבה.  

כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 134 לפקודה, קיימת חובה למסור הודעה לפקיד השומה על פתיחת עסק או על תחילת עיסוק במשלח יד או על שינוי סוג העסק או משלח היד. עם זאת, אין הוראה המחייבת למסור הודעה על סגירת עסק או על סיום עיסוק במשלח יד. לפיכך, מוצע לקבוע הוראה שלפיה ימסור אדם שהפסיק את פעילותו העסקית כליל הודעה לפקיד השומה על הפסקת הפעילות, דבר שימנע פעולות אכיפה מיותרות.

בנוסף, מוצע לערוך מספר שינויים טכניים, על מנת לייעל ולשפר את אופן הדיווח, קליטת הנתונים והטיפול בדו"חות.

לחץ כאן לתזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס____), התשע"ז-2017 – דוחות ניכויים באופן מקוון, חובת הודעה על הפסקת פעילות עסקית